• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

Pla anual 2012-13

[issuu width=600 height=500 embedBackground=%23505050 shareMenuEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=120927150653-cd997b8dd5ee4b38b0373e8a1ff18cc7 name=pla_anual__2012-2013 username=diforama tag=dominiques unit=px v=2]

Descarregar PDF

Batxillerat

Què és el Batxillerat?

L’actual Batxillerat forma part de l’Educació Secundària Postobligatòria i consta d’un cicle de dos cursos acadèmics.

Per accedir al Batxillerat, en qualsevol de les seves modalitats, l’alumne/a haurà:

 • d’estar en possessió del títol de graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria.
 • d’haver obtingut qualsevol dels títols de tècnic/a a què fan referència els articles 44.1, 53.2 i 65.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en les condicions que estableix aquesta Llei.

El currículum del Batxillerat s’organitza en tres modalitats:

a) Arts.

b) Ciències i tecnologia.

c) Humanitats i ciències socials.

Un cop aprovades totes les matèries cursades, s’obté el títol de Batxiller i té com a finalitat la formació integral dels alumnes, així com la seva orientació i preparació per a les diferents opcions posteriors:

 • Ensenyament universitari,
 • Cicles Formatius de Grau Superior,
 • Vida activa professional.

Coneixedors de les tres opcions que pot triar un alumne quan acaba Batxillerat (CFGS, Universitat o món laboral), atenem la diversitat de capacitats i projectes de futur que presenten els estudiants, i valorem l’esforç, el procés continu d’aprenentatge i la voluntat de superació, mitjançant un seguiment exhaustiu de la seva evolució, tant acadèmica com personal.

El tracte que reben els alumnes quan arriben al nostre Batxillerat és proper i adult a la vegada, respectuós i distès i, sobretot, personalitzat. Intentem que cada noi i noia es mogui dins dels marges de llibertat que l’han d’ajudar a conduir el seu funcionament acadèmic de manera autònoma. Aprendre a decidir i a ser conseqüent amb les decisions preses, en definitiva, madurar és un dels objectius que ens proposem per als nostres alumnes, per la qual cosa optem per acompanyar-los en el seu creixement intel·lectual, emocional i espiritual, més que no pas per teledirigir-los. L’imprescindible grau de llibertat que va associat a tot procés de maduració, però, no està renyit amb el control regular de cada trajectòria personal, que ens ha de permetre detectar i valorar els canvis de conducta, de rendiment escolar, etc. que es vagin produint i actuar en conseqüència.

Amb tot, sabem que la formació integral dels alumnes no és només cosa nostra. Ben al contrari, la col·laboració amb les famílies ha de ser estreta i constant. Atès que compartim l’objectiu de forjar personalitats sòlides i equilibrades i de preparar ciutadans que sàpiguen triomfar en l’art del diàleg, de la comprensió i de la tolerància, hem de treballar units per aconseguir-ho. La comunicació família-escola, doncs, és fonamental i, per a nosaltres, prioritària.

Segons la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE),“El batxillerat és l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a la vida activa i a l’educació superior.”

D’acord amb el que preveu el capítol IV de la LOE, “el batxillerat s’organitza en diferents modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant universitària com no universitària, que es poden cursar després del batxillerat i han estat establerts a la Llei esmentada. Això permet, a més de la formació general de l’alumnat, una adequació a les seves característiques i interessos, i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món laboral.”

Objectius del batxillerat
El batxillerat ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permetin:
a) Exercir la ciutadania democràtica.
b) Consolidar una maduresa personal i social (...) i desenvolupar el seu esperit crític.
c) Fomentar la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones.
d) Refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina.
e) Dominar (...) la llengua catalana i la llengua castellana.
f) Comprendre amb eficàcia una o més llengües estrangeres i expressar-s’hi amb fluïdesa i correcció.
g) Usar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació.
h) Conèixer i valorar críticament les realitats del món contemporani, els seus antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució
i) Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada.
j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i dels mètodes científics
k) Refermar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en si mateix i sentit crític.
l) Desenvolupar la sensibilitat artística i literària, així com el criteri estètic, com a fonts de formació i enriquiment cultural.
m) Utilitzar l’educació física i l’esport per afavorir el desenvolupament personal i social.
n) Refermar actituds de respecte i prevenció en l’àmbit de la seguretat viària

Competències del batxillerat
S’entén per competència la capacitat d’aplicar els coneixements i les habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Tanmateix, resulta pertinent distingir les competències en dues gran tipologies: les competències generals del batxillerat i les específiques de cada matèria, que es presenten en el desplegament curricular de cadascuna.
En el batxillerat cada matèria posseeix una epistemologia pròpia: el seu objecte de coneixement, el mètode que utilitza, els valors que fa intervenir i els resultats que
obté juntament amb les seves finalitats o aplicacions
En el batxillerat s’identifiquen com a competències generals i comunes les
sis competències següents:

 1. Competència comunicativa
 2. Competència en recerca
 3. Competència en la gestió i el tractament de la informació
 4. Competència digital
 5. Competència personal i interpersonal
 6. Competència en el coneixement i la interacció amb el món.

Aquestes competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’etapa educativa anterior i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors.

Educació Primària



Comprèn sis cursos acadèmics, des dels 6 als 12 anys, i té caràcter obligatori. S'estructura en tres cicles de dos cursos cadascun: Cicle inicial (de 6 a 8 anys ), Cicle mitjà (de 8 a 10 anys ) i Cicle superior (de 10 a 12 anys ).

Els alumnes s'incorporen al Cicle inicial de l'Educació Primària l'any natural en què compleixen sis anys .

L'organització i l'enfocament de les àrees d'aquesta etapa tenen un caràcter global i integrador.

Les finalitats de l'Educació Primària són les de proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius , d'equilibri personal, de relació i d'actuació social amb l'adquisició dels elements bàsics culturals , els aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul aritmètic .

Àrees

 • Llengua catalana i Literatura, Llengua castellana i Literatura, i Llengua aranesa a la Val d'Aran.
 • Llengües estrangeres.
 • Coneixement del medi: social i cultural.
 • Coneixement del medi: natural.
 • Educació artística: música.
 • Educació artística: visual i plàstica.
 • Educació física.
 • Matemàtiques.
 • Religió.

ESO

L’ESO (Educació Secundària Obligatòria) va adreçada als alumnes amb edats compreses entre els 12 i els 16 anys i s’estructura en 4 cursos acadèmics.

Aquesta etapa té com a finalitat l’assoliment de les competències clau que permeti a tots els alumnes:

a) Assegurar un desenvolupament personal i social sòlid amb relació a l’autonomia personal, la interdependència amb altres persones i la gestió de l’afectivitat.

b) Desenvolupar en el nivell adequat, com a forma de coneixement reflexiu, de formació de pensament i d’expressió d’idees, les habilitats i competències culturals, personals i socials-

L’ordenació del currículum de l’educació secundària obligatòria s’estableix d’acord amb un model d’ensenyament i aprenentatge de caràcter competencial i en el marc d’un sistema que preveu l’orientació educativa i l’atenció a tot l’alumnat com la principal eina per afavorir la continuïtat formativa en els ensenyaments post obligatoris.

 

Educació Infantil

Educació Infantil

L’Educació Infantil constitueix l’etapa escolar que acull els nens i nenes fins als 6 anys i consta de dos cicles: Llar d’Infants de 0 a 3 anys i Parvulari de 3 a 6 anys. La nostra escola ofereix el segon cicle d’Educació Infantil, dels 3 fins als 6 anys. 

Des que els nostres infants comencen l’etapa d’Educació Infantil, ens centrem en el seu procés d’adaptació a l’Escola i els acollim, a tots i cadascun d’ells, de manera personalitzada, amb afecte i amb el compromís d’educar-los i ajudar-los a créixer de manera sana, segura i feliç.

En aquesta etapa, les àrees de coneixement que es treballen són bàsicament la descoberta d'un mateix, la descoberta de l'entorn natural i social, i els llenguatges verbal (plurilingüe), musical, plàstic i matemàtic a través dels ambients i els projectes, tot en un clima acollidor, proper i familiar.

El nostre centre té com a objectiu bàsic el creixement integral dels seus alumnes, acompanyant-los en cada moment amb una atenció personalitzada, respectant sempre la seva evolució personal, ajudant-los a desenvolupar totes les seves intel·ligències i proporcionant una seguretat afectiva a cada infant, amb un equip docent de mestres, monitors i psicopedagogs que garanteixen els seus aprenentatges i els seus drets.

Treballem fermament per vetllar per la seva seguretat i per la seva tranquil·litat durant tota l’etapa, per tal que gaudeixin plenament de totes les activitats que duem a terme a l’Escola, consolidant una base ferma de cognició, socialització i emotivitat, per tal que gaudeixin d’una experiència escolar positiva: ens agrada que els nostres alumnes vinguin contents a l’Escola.

 

Segueix-nos al Twitter!

Segueix-nos a l'Instagram!