Preinscripció Curs 2016-2017

 

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

Criteris generals

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.*
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
  • Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
  • En el cas de l’educació infantil i l’educació primària (3-12 anys), quan el domicili habitual és al mateix districte municipal de Barcelona on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
  • Quan el domicili habitual és a la ciutat de Barcelona, però no en el districte ni en l’àrea d’influència del centre demanat en primer lloc: 10 punts.
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.


*
Si un alumne sol·licitant té un germà o germana escolaritzat, és a dir, matriculat i assistint al centre en el moment de la preinscripció, en qualsevol dels ensenyaments que el centre imparteixi, se li han de comptar els punts per germans al centre.

 

Criteris complementaris

 • Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.

Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Aquesta puntuació també es aplicable a ensenyaments equivalents a aquests en plans d’estudis anteriors: parvulari, EGB o ensenyaments primaris, 1r i  2n de BUP, batxillerat elemental, batxillerat superior, FP1 i, en general, qualsevol ensenyament que es cursava entre els 3 i els 16 anys.

 

Descarrega't el formulari de preinscripció:

Formulari preinscripció català

Formulari preinscripció castellà

Per a més informació podeu anar a la web del Consorci d'Educació de Barcelona

Subscriure's

 

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.