Educació Infantil

L’Educació Infantil constitueix l’etapa escolar que acull els nens i nenes fins als 6 anys i consta de dos cicles: Llar d’Infants de 0 a 3 anys i Parvulari de 3 a 6 anys. La nostra escola ofereix el segon cicle d’Educació Infantil, dels 3 fins als 6 anys. 

Des que els nostres infants comencen l’etapa d’Educació Infantil, ens centrem en el seu procés d’adaptació a l’Escola i els acollim, a tots i cadascun d’ells, de manera personalitzada, amb afecte i amb el compromís d’educar-los i ajudar-los a créixer de manera sana, segura i feliç.

En aquesta etapa, les àrees de coneixement que es treballen són bàsicament la descoberta d'un mateix, la descoberta de l'entorn natural i social, i els llenguatges verbal (plurilingüe), musical, plàstic i matemàtic a través dels ambients i els projectes, tot en un clima acollidor, proper i familiar.

El nostre centre té com a objectiu bàsic el creixement integral dels seus alumnes, acompanyant-los en cada moment amb una atenció personalitzada, respectant sempre la seva evolució personal, ajudant-los a desenvolupar totes les seves intel·ligències i proporcionant una seguretat afectiva a cada infant, amb un equip docent de mestres, monitors i psicopedagogs que garanteixen els seus aprenentatges i els seus drets.

Treballem fermament per vetllar per la seva seguretat i per la seva tranquil·litat durant tota l’etapa, per tal que gaudeixin plenament de totes les activitats que duem a terme a l’Escola, consolidant una base ferma de cognició, socialització i emotivitat, per tal que gaudeixin d’una experiència escolar positiva: ens agrada que els nostres alumnes vinguin contents a l’Escola.