El nostre projecte educatiu s’emmarca dins del compromís per part de tota la comunitat educativa, cercant la millora contínua en tots els àmbits i serveis, perquè els nostres alumnes, a través del treball i de l’esforç, s’eduquin, creixin, madurin i es desenvolupin en tots els seus aspectes - cognitiu, social, afectiu i personal -, i esdevinguin homes i dones de futur i amb futur.

La nostra oferta educativa és completa i s’estén des de l’Educació Infantil fins a la Secundària Obligatòria -amb tots els nivells concertats- i el Batxillerat.

La nostra escola es caracteritza perquè és:

  • OBERTA a tothom i INCLUSIVA. Treballem conjuntament en els diferents cursos i departaments per tal de potenciar totes les capacitats dels infants, amb uns objectius comuns, sempre tenint present les realitats del moment en què vivim i la diversitat que presenta cadascú dels nostres alumnes.
  • COMPROMESA amb la tasca educativa amb tot allò que implica. El nostre professorat i el personal docent està implicat en el creixement integral dels nostres alumnes. Eduquem els nostres infants i joves per fer-los autònoms i lliures, crítics, socials i amb uns valors que els enriqueixin com a persones, ciutadans i professionals.
  • INNOVADORA. Ambients, projectes, treball cooperatiu, noves tecnologies, plurilingüisme... Posem les innovacions metodològiques al servei del nostre objectiu: la formació integral del nostre alumnat.
  • ACOLLIDORA. Fomentem una relació propera i distesa entre els nostres alumnes -i les seves famílies- i els docents, procurant un ambient familiar entre tots els membres de la comunitat educativa. Acompanyem cada alumne en la seva trajectòria vital i acadèmica, tot potenciant les seves capacitats i les seves habilitats, treballant les seves dificultats en un clima de confiança i de serenor.
  • PARTICIPATIVA. Treballem perquè els nostres alumnes, les nostres famílies i els nostres docents s’impliquin activament en la construcció del nostre model educatiu així com d’un món més sostenible, més just, un món en pau i de pau.
  • ARRELADA a la nostra comunitat, al barri, a la ciutat i al país. Portem més de 135 anys a l’Eixample de Barcelona, al barri de la Sagrada Família, i promovem el coneixement de la nostra cultura i l’estima vers les nostres tradicions i els nostres costums.